Odwiedziny

Dzisiaj0
Przez tydzień13
Przez miesiąc28
Od początku152961

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Regulamin XV Powiatowego Konkursu Muzyczno-Plastycznego

Regulamin  XV Powiatowego Konkursu  Muzyczno-Plastycznego - edycja o znanych kompozytorach - Edward  Grieg. Rawicz 2013


1.    Organizator: Szkoła Podstawowa nr 4 im. W. Broniewskiego w Rawiczu.
Koordynator: mgr Jeanette Jarczewska.
Współorganizator: Muzeum Ziemi Rawickiej.
2.    Cele konkursu:
- upowszechnianie wiadomości i umiejętności percepcyjnych ucznia,
- inspirowanie i rozwijanie zainteresowań,
- promocja uczniów i ich nauczycieli
- prezentacja osiągnięć
3.    Miejsce i termin konkursu: Muzeum Ziemi Rawickiej 4.03.2013, godzina 10:00 (jeśli termin ulegnie zmianie, powiadomię meilem).
4.    Warunki uczestnictwa: w konkursie mogą brać udział uczniowie kl. IV-VI, oraz I-III gimnazjum, którzy zostali wyłonieni w wewnątrzszkolnym konkursie zorganizowanym dla tych uczniów przez swoich nauczycieli. Proszę o wyłonienie nie więcej  niż dwoje - troje uczniów z danej szkoły, dopuszczone są też osoby, które indywidualnie zgłoszą się do MZR i napiszą tam poprawnie test I etapu.
5.    Regulamin konkursu:
    - II etap powiatowy konkursu będzie przeprowadzony w formie pisemnej (forma testu)
    - pięć pytań będzie polegało na rozpoznaniu najbardziej charakterystycznych utworów (percepcja z płyty CD)
    - dopuszczalne będą poprawki naniesione przez uczestników (błędnie wpisaną datę należy przekreślić i wpisać obok poprawną odpowiedź)
    - nie dopuszcza się użycia korektora
    - laureatem konkursu zostaje uczeń, który otrzyma największą ilość punktów w kategorii szkół podstawowych i gimnazjum, II i III miejsce wyłonione będzie analogicznie
    - jeśli zaistnieje przypadek jednakowej punktacji kilkoro uczniów, to będą oni mieli zadawane pytania przez jury konkursu – uczestniczących nauczycieli
    - prosimy o przybycie opiekunów-nauczycieli przygotowujących uczniów, karty prac uczniów będą zakodowane jak co roku symbolem. Nauczyciele wezmą udział wzorem lat ubiegłych  w pracach jury konkursu;
    - wyniki zostaną ogłoszone w prasie lokalnej i podane do wiadomości dyrekcji szkół
    - zwycięzcy zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami.
6.    Zgłoszenie udziału w konkursie z nazwiskami uczniów i opiekunów – nauczyciela prowadzącego grupę należy składać w sekretariacie SP nr 4 w Rawiczu do dnia 13 02. 2013 na załączonym formularzu.
7.    Równolegle z konkursem wiedzy odbędzie się konkurs na najpiękniejszy i najciekawszy album o tym kompozytorze.
8.    Technika wykonania dowolna – mile widziane prace w różnych technikach plastycznych, również prace opierające się na wykorzystaniu wiedzy z informatyki – prezentacje do dnia 13.02.2013 w MZR płyty i albumy muszą być podpisane.
9.    Albumy należy składać do dnia 13.02.2013 r. w Muzeum Ziemi Rawickiej.
10.    Nagrodzone prace zostaną w zbiorach Muzeum.
11.    Załączniki nr 1-5
12.  Bibliografia:
- Encyklopedia Muzyczna PWM część biograficzna
- Mała Historia Muzyki J.W. Reiss PWM
- wiadomości z Wikipedii.

 

Załącznik nr 1

Adres szkoły tel. ( pieczątka)
Karta danych o uczniu – uczestnika konkursu
XV Powiatowy Konkurs Muzyczny o znanych kompozytorach
Edward  Grieg

Imię i nazwisko ucznia.................................................................................................................

Klasa...............................................


Data urodzenia...............................................................


          
   Miejsce zamieszkania............................................................................
Telefon ucznia……………………………………………….

Imię i nazwisko opiekuna..........................................................................
Telefon opiekuna……………………………………………………..
Adres e mailowy…………………………………………………..Analogiczną kartę prosimy wypełnić w przypadku doręczenia pracy plastycznej ( albumu)  do Muzeum Ziemi Rawickiej !


Zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych ucznia  na potrzeby konkursu………………………………………………………………
Imię i nazwisko ucznia

Podpis rodzica………………………………………………………..Załącznik nr 2

Zgłoszenie do Konkursu dnia. ……………………………….
Nazwa szkoły ……………………………………………………………………tel……………………..

Wewnątrzszkolny konkurs odbył się dn. …………………………………………………
Wzięło w nim udział ( wpisz cyfrę)……………………………………………uczniów

Imię i nazwisko uczniów wewnątrzszkolnego:/ ilość zdobytych punktów
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
……………………………………………………………..
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

Dwoje – troje  uczniów reprezentujących macierzystą szkołę w powiecie:
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
……………………………………………………………


          Osoba przygotowująca uczniów:
………………………………………………………………………………………
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                    Dyrektor………………………………

Załacznik nr 3


Pieczątka szkoły …………………………………………………….       dnia. …………..

Zgłoszenie indywidualne ucznia do XV Powiatowego Konkursu Muzyczno – Plastycznego
Edward  Grieg

Imię i nazwisko ucznia

 …………………………………………………………………….klasa…………………

Reprezentuje szkołę ………………………………………………………………………….

Podpis wychowawcy klasy …………………………………………………..Załącznik  nr 4
       
(wypełnia nauczyciel przygotowujący uczniów biorących udział w kategorii plastycznej)
Pieczątka szkoły                                                                                               dnia………….. ……………………….
   W wewnątrzszkolnym konkursie w kategorii albumowej, prezentacji na CD lub innej technice
wzięło udział ( wpisz cyfrę)………………………………

Imię i nazwisko uczniów wyłonionych i zakwalifikowanych do
XV  Powiatowego Konkursu Muzyczno – Plastycznego
Edward Grieg  : ( liczba ucz. dowolna) –

1…………………………………………………………

2…………………………………………………………

3…………………………………………………………

4………………………………………………………….

5…………………………………………………………..

6…………………………………………………………..Podpis nauczyciela przygotowującego…………………………………………………………                                                                                                           Dyrektor…………………………Załącznik nr 5
Zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na przetwarzanie danych osobowych ucznia w celach konkursowych
XV POWIATOWEGO KONKURSU MUZYCZNO- PLASTYCZNEGO O ZNANYCH KOMPOZYTORCH EDWARD GRIEG

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej córki/ syna

………………………………………………………………….

Do celów promocji konkursu oraz reklamy w mediach
Podpis rodzica lub prawnego opiekuna

ucznia………………………………………………………………….
Data…………………………………………………………………

Udostępnij