Odwiedziny

Dzisiaj1
Przez tydzień14
Przez miesiąc29
Od początku152962

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.

Regulamin XVII Powiatowego Konkursu Muzyczno-Plastycznego

Regulamin  XVII Powiatowego Konkursu  Muzyczno-Plastycznego - edycja o znanych kompozytorach – Johannes  Brahms
 
1.Organizator: Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawiczu im. W. Broniewskiego
                             Koordynator mgr Jeanette Jarczewska
      współorganizator: Stowarzyszenie Rawiczaki.pl, Muzeum Ziemi Rawickiej
 
1.Cele konkursu: 
     - upowszechnianie wiadomości i umiejętności percepcyjnych ucznia, 
     - inspirowanie i rozwijanie zainteresowań, 
     - promocja uczniów i ich nauczycieli 
     - prezentacja osiągnięć
1.Miejsce i termin konkursu: SP 4 …11 .04.  2016… godzina 10:00
2.Warunki uczestnictwa: w konkursie mogą brać udział uczniowie kl. IV-VI, oraz I-III gimnazjum,  którzy zostali wyłonieni w wewnątrzszkolnym konkursie  zorganizowanym dla tych uczniów  przez swoich nauczycieli. 
3.Proszę o wyłonienie nie więcej  niż dwoje - troje uczniów z danej szkoły.
4.Regulamin konkursu: 
⦁II etap powiatowy konkursu będzie przeprowadzony w formie pisemnej( forma testu)
⦁pięć  pytań konkursowych dotyczy percepcji utworów - rozpoznaniu najbardziej charakterystycznych utworów ( percepcja z płyty CD)
⦁dopuszczalne będą poprawki naniesione przez uczestników( błędnie wpisaną datę należy przekreślić i wpisać obok poprawną odpowiedź)
⦁nie dopuszcza się użycia korektora
⦁laureatem konkursu zostaje uczeń który otrzyma największą ilość punktów w kategorii szkół podstawowych i gimnazjum.
⦁II i III miejsce wyłonione będzie analogicznie
⦁Jeśli zaistnieje przypadek jednakowej punktacji więcej niż dwoje uczniów , to będą oni mieli zadawane pytania przez jury konkursu – uczestniczących nauczycieli
⦁Prosimy o przybycie opiekunów-nauczycieli przygotowujących uczniów, karty prac uczniów będą zakodowane jak co roku symbolem. Nauczyciele wezmą udział wzorem lat ubiegłych  w 
⦁pracach jury konkursu.
⦁Wyniki zostaną ogłoszone w prasie lokalnej i podane do wiadomości dyrekcji szkół
⦁Zwycięzcy zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami
1.Zgłoszenie udziału w konkursie z nazwiskami uczniów i opiekunów – nauczyciela prowadzącego grupę należy składać w sekretariacie SP nr4 w Rawiczu do dnia ..29 03. 2016 na załączonym formularzu.
2.Równolegle z konkursem wiedzy odbędzie się konkurs na najpiękniejszy i najciekawszy album o tym kompozytorze. 
3.Technika wykonania dowolna – mile widziane prace w różnych technikach plastycznych, również prace opierające się na wykorzystaniu wiedzy z informatyki – prezentacje, albumy dostarczyć  do dnia 21.03.2016 w SP 4- (sekretariat) płyty i albumy muszą być podpisane i dołączona karta uczestnictwa. 
4.Nagrodzone prace będzie można odebrać w dniu podsumowania Konkursu. 
5.Załączniki nr 1-5 ( zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz udział w konkursie należy zgłosić do 29. 03.2016)
  12.  Bibliografia:
 - Encyklopedia Muzyczna PWM część biograficzna
- Mała Historia Muzyki J.W. Reiss PWM - wiadomości z wikipedii, 
- percepcja: pięć utworów kompozytora
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
 
Adres szkoły tel. ( pieczątka)
 
 
Karta uczestnictwa/1
 
Karta danych o uczniu – uczestnika konkursu
XVII Powiatowy Konkurs Muzyczny o znanych kompozytorach
J. Brahms
 
Imię i nazwisko ucznia.................................................................................................................
 
Klasa...............................................
 
 
Data urodzenia...............................................................
             Miejsce zamieszkania............................................................................
Telefon ucznia……………………………………………….
 
Imię i nazwisko opiekuna..........................................................................
Telefon opiekuna……………………………………………………..
Adres e mailowy…………………………………………………..
 
 
 
Analogiczną kartę prosimy wypełnić w przypadku doręczenia pracy plastycznej ( albumu)  do  SP4 !
 
 
Zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych ucznia  na potrzeby konkursu
 
 
 
Zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów
organizacji imprezy, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).
 
 
Podpis rodzica………………………………………………………..
 
 
 
Załącznik nr 2
 
Zgłoszenie do Konkursu dnia. ……………………………….
Nazwa szkoły ……………………………………………………………………tel……………………..
 
Wewnątrzszkolny konkurs odbył się dn. ……
Wzięło w nim udział ( wpisz cyfrę)……………………………………………uczniów
 
Imię i nazwisko uczniów wewnątrzszkolnego:/ ilość zdobytych punktów
……
……………………………………………………………..
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
 
Dwoje – troje  uczniów reprezentujących macierzystą szkołę w powiecie:
⦁………………………………………………………
⦁. ………………………………………………………
 
 
          Osoba przygotowująca uczniów:
………………………………
 
 
 
 
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                    Dyrektor………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załacznik nr 3
 
 
 
 
 
 
Pieczątka szkoły …………………………………………………….       dnia. …………..
 
 
 
 
 
Zgłoszenie indywidualne ucznia do XVII Powiatowego Konkursu Muzyczno – Plastycznego- J. Brahms (wypełnione wówczas gdy uczeń przygotowuje się sam, lub pod opieką wychowawcy)
 
Imię i nazwisko ucznia
 
 …………………………………………………………………….klasa…………………
 
Reprezentuje szkołę ………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
Podpis wychowawcy klasy …………………………………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik  nr 4
       (wypełnia nauczyciel przygotowujący uczniów biorących udział w kategorii plastycznej)
 
 
 
 
Pieczątka szkoły                                                                                               dnia………….. ……………………….
 
 
 
 
   W wewnątrzszkolnym konkursie w kategorii albumowej, prezentacji na CD lub innej technice
wzięło udział ( wpisz cyfrę)………………………………
 
Imię i nazwisko uczniów wyłonionych i zakwalifikowanych do 
XVI I  Powiatowego Konkursu Muzyczno – Plastycznego
J. Brahms  : ( liczba ucz. dowolna) – 
 
1…………………………………………………………
 
2………………………………………………………… 
 
3…………………………………………………………
 
4………………………………………………………….
 
5…………………………………………………………..
 
6…………………………………………………………..
 
 
 
Podpis nauczyciela przygotowującego…………………………………………………………
 
 
 
                                                                                                           Dyrektor………………………… 
 
Załącznik nr 5 
Zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na przetwarzanie danych osobowych ucznia w celach konkursowych
XVII POWIATOWEGO KONKURSU MUZYCZNO- PLASTYCZNEGO O ZNANYCH KOMPOZYTORCH J. Brahms
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej córki/ syna
 
………………………………………………………………….
 
Do celów promocji konkursu oraz reklamy w mediach 
Podpis rodzica lub prawnego opiekuna …………………………………………………………
Data…………………………………………………………………
 
 
Udostępnij